DU'A'UL KUMAILwa taja'alani bikismika radhiyan kani'an wa fi j ami' il ahwali mutawadhi'an.

Ka sanya ni mai yarda da kasafinKa ina mai wadatuwar zuci, Mai kankan da kai a kowane hali,

اللَّهُمَّ وَأسألُكَ سُؤالَ مَنْ اشْتَدَّت فاقَتهُُ

Allahumma wa as'aluka su'ala man ishtaddat fakatuhu,

Ya Allah ni ina rokonKa roko irin na wanda bukatarsa ta tsananta,

وَأنْزَلَ بِكَ عِنْدَ الشَدائِدِ حاجَتَهُ وَعَظُمَ في ما عِنْدَكَ رَغْبَتُهُ

wa anzala bika indasshada'idi hajatahu, wa azuma fi ma indaka ragbatuhu,

Wanda ya zo shi gare Ka da bukatarsa yayin tsanani. Kuma kwadayinsa game da abinda ke gurinKa ya tsananta,

اللَّهُمَّ عَظُمَ سُلطانُكَ وَعَلا مَكانُكَ وَخَفِيَ مَكْرُكَ وَظَهَرَ أمرُكَ

Allahumma azuma suldanuka wa ala makanuka, wa khafiya makruka wa zahara amruka,back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 next