DU'A'UL KUMAILAm kaifa yarju fadhlaka fi itkihi minha fatatrukahu fiha,

Ko kuma yaya zai tsammaci falalarKa Kan 'yantar da shi daga cikinta amma Ka bar shi a cikinta?

هَيْهاتَ ما ذلِكَ الظُّنُ بِكَ ولا المَعْروفُ مِنْ فَضْلِكَ

haihata ma zalikaz zannu wa lal ma'arufu min fadhlika,

Har abada ba a taba zaton haka daga gare Ka ba kuma ba a taba sanin haka daga falalarKa ba,

ولا مَشْبِهٌ لِما عامَلْتَ بِهِ المُوَحِّدينَ مِنْ بِرِّكَ وإحْسانِكَ

wa la mushbihun lima amalta bihil muwahhidina min birrika wa ihsanika,

Kuma haka bai taba kama da abinda Ka aikata ga masu kadaita Ka ba, na alherinKa da kyautatawarKa,

فبِاليَقينِ أقْطَعُ لَوْلا ما حَكَمْتَ بِهِ مِن تَعْذيبِ جاحِدِيكَ

fabil yakini akda'u, lawla ma hakamta bihi min ta'azibi jahidika,back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 next