DU'A'UL KUMAILوَبِسُلطانِكَ الّذي عَلا كُلَّ شيءٍ

wa bi sultanikal lazi ala kulla shai

Da ikonka wanda ya daukaka a kan kome,

وَبِوَجهِكَ الباقي بَعدَ فَناءِ كُلِّ شيءٍ

wa bi wajhikal Baki ba'ada fana'i kulli shai'in,

Da Fuskarka mai wanzuwa bayan karewar kome da kome,

وَبِأسمائِكَ الَّتي مَلأَتْ أركانَ كُلِّ شيءٍ

wa bi asma'ikal lati mala'at arkana kulli shai'in

Da Sunayenka wadanda suka cike kome

وَبِعِلمِكَ الَّذي أحاطَ بِكُلِّ شيءٍback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 next