Akida

Tarihin shi'a
Annabci
Imamanci
Alkiyama
Kabarin manzo
Akidojin Shi'a
kadaita Allah
Asasin Sani
Kaddarar Allah
Bidi’a A Cikin Addini
Ziyarar Kaburbura Masu Daraja
Ziyarar Kabarin Manzo Mai Girma
Tafiya Domin Ziyarar Kabarin Manzo (s.a.w)
Girmama Kaburbura Masu Tsarki
Girmama Kaburbura Masu Tsarki 2
Munazara