Shi'anci

Shi'a da Shi'anci
Sayyid Khomaini
Sayyid Khamna'i
Ma'anar Shi'anci
Ma'ajin Sirri da Wakilci
Ra'ayoyin Jagoranci
Sayyid Sistani