Alwala a HotoSa’annan ya shafakafar dama da dai danshinhannunsa na hannun dama dagafarkon â€کyan yatsu zuwa idonsawu wato tudun kafa daya yi iyakada wuyan kafarsa, kamar yadda yake a hotona sama.

Sa’annan sai ya shafi kafar haguda danshin hannunsa na hagudaga farkon â€کyan yatsu zuwatudun kafarsa kamar yadda akasiffanta a shafar kafar dama.back 1 next