Bayanan Hakkoki

Hakkin Rai
Tarbiyyar Rai
Hankali da Jahilci
Samun Tsira
Hakkin Harshe
Hakkin Ji
Hakkokin Allah
Hakkin Farji
Hakkin Ciki
Hakkin Gani
Hakkin Hannu
Hakkin Kafa
Hakkin Salla
Hakkin Hajji