kurani da yara

Surar Tauhid (Kad'aitaka)
Da Sunan Allah Mai Rahama Mai Jin Kai
Surar Fatiha:
Surar Falak'i (Asuba)
Surar Falak'i (Asuba)
Surar Fil (Giwa)
Surar Kafirun (Kafirai)
Surar Kausar (Tafkin Kausara)
Surar k'uraish (k'uraishawa)
Surar Lahab (Harshen wuta)
Surar Ma’un (Kayan taimako)
Surar Nasr (Cin nasara)