Raddin Shubuhohi

Tattaunawa Ta Farko
Tattaunawa Ta Biyu
Tattaunawa Ta Uku
Tattaunawa Ta Hudu
Tattaunawa Ta Biyar
Tattaunawa Ta Shida
Tattaunawa Ta Bakwai
Tattaunawa Ta Takwas
Raddin Suka
Tattaunawa Ta Tara
Tattaunawa Ta Goma
Ma'anar Sufanci