Hadisai Tsarkaka

Hadisan Annabi
Annabcin Annabi Musa (a.s)
Hadisin Manzila
Ilimin Gaibi
Isma Kyauta Ce
Mushafin Fadima (a.s)