Imamanci Da Jagoranci

Wilayar Ali
Ayar Tsarki
Adalcin Samuwar Mahadi
Addinin Musulunci
Karshen Duniya
Hukumar Mahadi
Imamanci
Al-Mahadi (A.S.)
Marhalolin Tafiyar Imamanci
MATSAYIN IMAM SAJJAD(A.S).
Marhalar karshen zamani da cin nasarar gaskiya
KebantattunAl’amuran Mahangar Shi'a
KebantattunAl’amuran Mahangar Shi'a
ZamaninBayyana
ZamaninJuyin Juya Hali
Zamanin Cin Nasara
JOGARANCIN IMAM SADIK (A.S).
Babar Babanta!
Rikicin Jagoranci