Akidar Musulunci

Gaskiyar Addinin musulunci
kaddara a mahangar shi'a
Raja'a –komowa-
Tashin kabari da tashin kiyama
Musulunci
sani da ijtihadi da takalidi
Takiyya
Tauhidi
Ziyartar Kaburbura
Ziyarar Kabarin Manzo (S.A.W)
Kaddara Da Hukuncin Allah
Bincike Kan Addini
Allah Madaukaki
Adalcin Allah a Rayuwar Mutum